Regulamin korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez użytkowników z wszelkich materiałów informacyjnych serwisu cryptonisation.com (dalej ― Serwis).

Użytkownik — to każda osoba, która uzyskuje dostęp, łączy się lub udziela jakiejkolwiek osobie trzeciej pomocy w uzyskaniu dostępu do wszelkiego rodzaju informacji lub treści zamieszczonych w Serwisie oraz do linków, do których odwołuje się Serwis, pobranych z Serwisu lub uzyskanych poprzez dostęp do Serwisu.

Warunki ogólne

Niniejszy regulamin jest zawarty pomiędzy Administracją Serwisu a każdym Użytkownikiem. Odwoływanie się do jakichkolwiek materiałów Serwisu, umieszczanie linków do niego, cytowanie i przedruk materiałów Serwisu oznacza prawnie wiążącą zgodę Użytkownika na przestrzeganie warunków niniejszego regulaminu. Administracja Serwisu i Użytkownik są zwani łącznie Stronami.

Zmiana regulaminu

Administracja Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji regulaminu na stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien odmówić dostępu do Serwisu i zaprzestać korzystania z jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Serwisie.

Zmiana materiałów serwisu

Wszystkie informacje i materiały serwisu są dostarczane bez gwarancji, że są wolne od błędów. Administracja może dokonywać zmian w informacjach i materiałach na tej stronie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego ogłaszania takich zmian.

Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszenie prawa lub prawa międzynarodowego, w tym prawa własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, ani żadnych działań, które skutkują lub mogą skutkować naruszeniem normalnego funkcjonowania Serwisu i jego usług.
 2. Cytowanie lub kopiowanie materiałów Serwisu, w tym chronionych dzieł autorskich, jest zabronione bez pisemnej zgody Administracji Serwisu, przy czym wymagane jest posiadanie aktywnego indeksowanego linku do Serwisu.
 3. Komentarze i inne wpisy Użytkownika w Serwisie nie powinny kolidować z wymogami prawa kraju zamieszkania Użytkownika, a także ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.
 4. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać lub w inny sposób przekazywać materiałów reklamowych, promować swoich usług i produktów lub zachęcać do udziału w piramidach finansowych.
 5. Zabronione jest rozpowszechnianie w Serwisie złośliwego oprogramowania komputerowego i kodów, jak również numerów seryjnych oprogramowania, haseł i innych materiałów, które pomagają w uzyskaniu nielegalnego dostępu do innych płatnych produktów i zasobów w Internecie.
 6. Wszystkie komentarze przechodzą wstępną moderację. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy i innych wpisów użytkownika.
 7. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji, edycji oraz przetwarzania materiałów.
 8. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami w swoim materiale, ma prawo do jego usunięcia samodzielnie lub z pomocą Administracji Strony.
 9. Zabronione jest używanie nazwy użytkownika i hasła, które nie należą do niego, w celu uzyskania dostępu do Serwisu i publikacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte na tej stronie są subiektywną opinią Administracji Serwisu, z której użytkownik korzysta na własne ryzyko. Wszelkie informacje zawarte na tej stronie nie są wezwaniem do działania oraz realizacji jakichkolwiek transakcji finansowych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z tych informacji.
 2. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez Użytkownika z zasobów zewnętrznych oraz za otrzymywanie przez Użytkownika jakichkolwiek towarów i usług z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą być zawarte na stronie internetowej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkim lub niektórym materiałom i usługom Serwisu mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi reklamami.
 4. Wszelkie materiały na stronie są dostarczane bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Użytkownik dobrowolnie odmawia ścigania właścicieli i Administracji Witryny oraz odszkodowania za ewentualne szkody i straty.
 5. Administracja nie dopuszcza się żadnych działań niezgodnych z prawem w stosunku do Użytkowników i zamieszczanych przez nich danych osobowych.
 6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (finansowe, techniczne i inne) po stronie Użytkownika. Wszystkie informacje zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią instrukcji zarabiania i osiągania zysków.

Znaki towarowe i autorstwo

 1. Zarejestrowane znaki towarowe wymienione na stronie są własnością ich właścicieli. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące własności praw autorskich do materiałów zamieszczonych na stronie, możesz skontaktować się z Administracją Serwisu poprzez formularz opinii lub pocztą: [email protected]
 2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami niniejszego regulaminu i bezwarunkowo je akceptuje. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie oznacza pełną zgodę na postanowienia Regulaminu Użytkownika.