Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych przez Administrację serwisu internetowego cryptonisation.com (dalej zwaną Operatorem).
 2. Warunkiem prowadzenia działalności przez Operatora jest poszanowanie praw i wolności osób fizycznych przy przetwarzaniu ich danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej oraz rodzinnej.
 3. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać na temat osób odwiedzających stronę internetową cryptonisation.com.

Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych to przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.
 2. Blokowanie danych osobowych ― czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).
 3. Strona internetowa jest zbiorem materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, udostępniającym je w sieci Internet pod adresem sieciowym cryptonisation.com.
 4. System informacyjny danych osobowych ― zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie.
 5. Depersonalizacja danych osobowych — działania, w wyniku których nie można ustalić bez użycia dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – każde działanie (operacja) lub zbiór działań (operacji) z danymi osobowymi wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi, tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 7. Operator – organ państwowy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.
 8. Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika strony internetowej cryptonisation.com.
 9. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową cryptonisation.com.
 10. Podanie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonej grupie osób.
 11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekazanie danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób, w tym ujawnienie danych osobowych w środkach masowego przekazu, umieszczenie w sieciach informatycznych oraz telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób.
 12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych to przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa do obcego organu, obcej osoby fizycznej lub obcego podmiotu prawnego.
 13. Zniszczenie danych osobowych – każde działanie powodujące zniszczenie danych osobowych bezpowrotnie z brakiem możliwości dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) powodujące zniszczenie materialnych nośników danych osobowych.

Operator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika

 1. Nazwisko, imię, drugie imię.
 2. Adres e-mail.
 3. Numer telefonu.
 4. Strona internetowa gromadzi i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metric, Google Analytics i innych).
 5. Powyższe dane Polityki są w dalszej części tekstu połączone wspólnym pojęciem Dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.
 2. Operator ma prawo do wysyłania użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając e-mail do Operatora na adres [email protected] z dopiskiem “Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
 3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pośrednictwem internetowych usług statystycznych służą do zbierania informacji o aktywności Użytkowników na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy są one wypełniane i/lub przekazywane przez samego Użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej cryptonisation.com/pl. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przekazując Operatorowi swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
 2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript są włączone).

Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnej realizacji wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
 3. Dane osobowe użytkownika nigdy, pod żadnym warunkiem, nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonywaniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji danych osobowych poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Operatora [email protected] z dopiskiem “Aktualizacja danych osobowych”.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie Operatorowi powiadomienia na adres e-mail [email protected] z dopiskiem “Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

 1. Przed transgranicznym przekazaniem danych osobowych operator musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą.

Używanie plików cookie

 1. Strona internetowa wykorzystuje technologię identyfikacji opartą na plikach cookie.
 2. Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej na komputerze używanym przez niego w celu uzyskania dostępu mogą być zapisywane pliki cookies, które w przyszłości będą wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych, w szczególności dotyczących odwiedzalności serwisu.
 4. Jeśli Użytkownik uzna, że z jakiegokolwiek powodu użycie plików cookie jest niedopuszczalne, może uniemożliwić ich zapisywanie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Należy pamiętać, że wszystkie usługi w Internecie, które wykorzystują tę technologię, będą niedostępne.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].
 2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany polityki przetwarzania danych osobowych przez operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersja.
 3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna w Internecie pod adresem https://cryptonisation.com/pl/polityka-prywatnosci/.